شماره حساب ها

بانک پاسارگاد

شماره حساب: ۲۸۹٫۸۰۰۰٫۱۰۶۶۸۴۸۵٫۱

شماره کارت: ۵۰۲۲۲۹۱۰۴۸۸۸۰۸۵۸

بانک ملت

شماره حساب: ۴۴۰۳۱۰۹۲۱۲

شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۷۱۳۱۹۳۶۲

شماره حساب ها به نام : کیاوش موحدی